Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Zopiclone

162.00 - 419.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Imovane

Disgrifiad

Gwrandewch! Y cymorth cysgu naturiol hwnnw rydych chi'n ei ddefnyddio? Mae'n cachu! Oni fyddai'n braf dychmygu bod yna bilsen cysgu ar y farchnad a allai ddod â'ch busnes i ben anhunedd mewn dim ond eiliadau? Wel, nid oes angen i chi freuddwydio amdano bellach.

Rydych chi ar fin darganfod cyfrinach # 1 Brits sy'n cael trafferth ag anhunedd. Bachwch ddiod, blociwch 5 munud o amser a darganfyddwch pam mae miliynau o bobl ledled y byd prynu Zopiclone.

Pan fyddwch chi'n penderfynu gwneud hynny hefyd prynu Zopiclone ar-lein a dechrau ei ddefnyddio, ni fydd yn rhaid i chi byth fynd trwy drafferth cysgu eto!

 

Wat yw Zopiclone?

Dynodir Zopiclone, a elwir hefyd o dan ei enw brand Imovane, ar gyfer triniaeth anhunedd yn y tymor byr (hy 2 wythnos neu lai). Y rheswm am hyn yw y gall eich corff adeiladu goddefgarwch yn gymharol gyflym sy'n golygu y bydd angen dosau uwch arnoch bob amser i deimlo'r un effeithiau. Os cymerir mwy na 2 wythnos gall y corff ddod yn ddibynnol ar y feddyginiaeth.

Mae yna hefyd lawer o fersiynau generig sydd, yn syml, yn amrywiaeth ddrud na'u fersiwn enw brand. Mae'r math hwn o feddyginiaeth yn rhan o'r teulu nonbenzodiazepines, ac fe'i defnyddir yn bennaf gan bobl sy'n dioddef o anhwylderau cysgu, anhunedd yn fwyaf cyffredin.

Mae ei fersiwn brand Imovane fel ei fersiynau generig ar gael mewn fformwleiddiadau tabled llafar 10 mg, 7.5 mg, 5 mg, a 3.75 mg.

Mae gan y feddyginiaeth hon botensial uchel i'w chamddefnyddio ac felly dim ond yn hamddenol y caiff ei ddefnyddio weithiau. Gall pobl sydd â hanes o gamddefnyddio sylweddau neu anhwylderau iechyd meddwl fod mewn mwy o berygl o gamddefnyddio bensodiasepin. Zopiclon ac alcohol neu hefyd yn aml yn cael eu cyfuno i gyflawni ewfforia mwy tawelyddol a hypnotig, a elwir hefyd yn uchel zopiclone.

 

Sut mae Zopiclone yn gweithio?

Yn y system nerfol ganolog mae'r bilsen gysgu hon yn cynyddu trosglwyddiad arferol yr asid gama-aminobutyrig niwrodrosglwyddydd. Oherwydd ei fod yn tawelu'r system nerfol ganolog ac yn cael effeithiau tawelu, mae'n cael ei farchnata fel bilsen cysgu. Mae'n gweithio mewn rhoi'r gorau iddi mewn ffordd debyg i'r bensodiasepinau nodweddiadol. I ddechrau, credwyd bod y math hwn o bensodiasepin yn llai caethiwus neu'n ffurfio arfer na'r brodyr mwy fel alprazolam a diazepam. Fodd bynnag, mae astudiaethau diweddar wedi dangos rhywfaint nad yw'n annhebygol o ddod yn gaeth.

 

Beth yw'r dos Zopiclone cywir?

Dilynwch y cyfarwyddiadau y mae eich darparwr gofal iechyd wedi'u rhoi ichi a chymryd y feddyginiaeth yn union yn ôl y cyfarwyddyd. Os ydych chi'n teimlo nad yw'r feddyginiaeth yn rhoi'r effeithiau a ddymunir, ymgynghorwch â'ch meddyg neu fferyllydd.

Dylech gymryd zopiclone 30 munud cyn mynd i'r gwely a phan fyddwch chi'n barod i gysgu. Peidiwch â chymryd y feddyginiaeth hon oni bai y gallwch gael cwsg nos lawn o leiaf 7-8 awr. Peidiwch â mynd ag ef cyn gweithgareddau sydd angen eich sylw.

 

Beth yw sgîl-effeithiau Zopiclone?

Mae'r math hwn o feddyginiaeth yn dod gyda chyfres o sgîl-effeithiau ac ystyriaethau, ond nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn profi'r materion hyn. Mae'r sgîl-effeithiau zopiclone mwyaf cyffredin yn cynnwys:

 • Amnesia
 • Cur pen
 • Cyfog
 • Colli Cydlynu Llygad Llaw

 

Pan fydd y sgîl-effeithiau hyn yn digwydd, gellir eu rheoli'n hawdd trwy ostwng y dos o zopiclon sy'n cael ei ddefnyddio ar un adeg. Yn ogystal ag unrhyw sgîl-effeithiau a allai fod yn brofiadol, mae ochr gaethiwus y cyffur hwn y dylid ei archwilio cyn ymrwymo i ddefnyddio'r feddyginiaeth.

 

A yw Zopiclone yn gaethiwus?

Ar ôl defnydd hirfaith, gall cleifion ddod yn gyfarwydd ag effeithiau'r feddyginiaeth hon. Pan fydd y dos yn cael ei leihau neu pan fydd y cymeriant yn cael ei stopio'n sydyn, gall symptomau diddyfnu ddigwydd sy'n golygu bod caethiwed zopiclone. Mae'r effeithiau hyn yn eithaf tebyg i symptomau tynnu'n ôl bensodiasepin. O'i gymharu â bensodiasepinau mwy grymus mae'r confylsiynau a'u tynnu'n ôl yn ogystal â symptomau o zopiclone neu'n llai sy'n peryglu bywyd. Fodd bynnag, mae gan rai y teimlad bod angen sylw meddygol uniongyrchol arnynt a ffoniwch 911.

 

Allwch chi orddos ar Zopiclone?

Wrth gael gorddos zopiclone gall tawelydd gormodol ddigwydd a fydd yn achosi swyddogaeth anadlol isel a churiad calon arafu. Pan gymerir ef ar ei ben ei hun, fel rheol nid yw'n angheuol, fodd bynnag, o'i gymryd mewn cyfuniad ag alcohol, opiadau, neu iselderyddion eraill y system nerfol ganolog, bydd yr effeithiau tawelyddol yn fwyaf tebygol o gynyddu a gallant arwain at orddos angheuol o bosibl.

 

Sut mae tynnu Zopiclone yn digwydd?

Pwer meddyginiaeth nonbenzodiazepine oherwydd mae gan bob un ohonynt rinweddau caethiwus. Oherwydd hyn, gall caethiwed ddatblygu yn y rhai sy'n cymryd Eszopiclone generig am fwy nag ychydig wythnosau ar y tro. Mae'n syniad da creu cynllun gêm ar gyfer dod oddi ar y feddyginiaeth er mwyn lleihau'r siawns o ddelio ag unrhyw broblemau dibyniaeth.

Y cam cyntaf yw lleihau'n raddol faint o feddyginiaeth sy'n cael ei chymryd nes nad yw'r swm hwnnw'n ddim. Yr ail gam yw gallu adnabod unrhyw symptomau tynnu'n ôl fel y gellir delio ag ef ar unwaith. Mae'r symptomau diddyfnu hyn yn cynnwys:

 

 • Iselder

Wrth dynnu'n ôl o feddyginiaeth bresgripsiwn caethiwus fel Eszopiclone generig, gall iselder ddod yn amlwg yn eithaf cyflym ar ôl i'r feddyginiaeth gael ei chymryd. Gall yr iselder amrywio o ysgafn i ddifrifol yn dibynnu ar lefel y dibyniaeth.

 

 • Ymddygiad Ymosodol

Sgil-effaith gyffredin arall Eszopiclone generig yw ymddygiad ymosodol. Gan fod y feddyginiaeth yn gadael y corff ac yn dyheu am fwy o'r tawelydd y mae wedi arfer ag ef, mae'r tueddiadau i fod yn fyr, yn ddig ac yn sarhaus yn uchel.

 

 • Cravings

Er nad yw llawer o bobl yn cydnabod bod eu symptomau yn symptomau diddyfnu, mae rhai pobl yn teimlo chwant y feddyginiaeth ac yn deall eu bod mewn gwirionedd yn gaeth i'r Eszopiclone generig. Mae'r blysiau hyn yn ymsuddo wrth i amser fynd heibio heb fod ar y feddyginiaeth dawelyddol.

 

Beth yw'r rhagofalon ynghylch Zopiclone?

 • Zopiclone ac alcohol

Mae cymysgu'r sylweddau hyn gyda'i gilydd yn achosi cysgadrwydd difrifol a nam crynodiad. Ni chynghorir i yfed alcohol - hyd yn oed nid mewn symiau bach.

 • Rhyngweithio â meddyginiaethau eraill

Gall cymryd meddyginiaeth arall fel cyffuriau gwrthiselder a chyffuriau lladd poen wneud y cysgadrwydd cychwynnol a'r crynodiad yn waeth.

 • gyrru

Mae'r feddyginiaeth hon yn debygol o effeithio ar eich crynodiad. Felly, ni chynghorir cymryd y feddyginiaeth hon cyn gyrru neu weithredu peiriannau.

 • Beichiogrwydd a bwydo ar y fron

Gall y bilsen gysgu hon niweidio'r babi yn y groth. Mae rhai astudiaethau wedi dangos y gall hynny achosi sgîl-effeithiau mewn babi sy'n datblygu ac y gall gynyddu'r risg o gael babi wedi'i eni'n gynnar (cyn 37 wythnos) sy'n achosi i'r babi gael pwysau geni is. Profwyd hefyd yn Zopiclone y gall basio i laeth y fron mewn symiau bach.

 

A allaf brynu Zopiclone ar-lein?

Mae Onlineapotheek.co yn rhan o rwydwaith o fferyllfeydd ar-lein sy'n cynnig ystod enfawr o feddyginiaethau trwyddedig Ewropeaidd. Fel rhan o'r rhwydwaith hwn, rydym hefyd yn darparu Zopiclone ar werth. Ar ben hynny mae'r wefan wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth iachus sy'n ymwneud â'r pils cysgu mwyaf cyffredin a meddyginiaethau cysgu eraill i greu ymwybyddiaeth am eu defnydd, dos a sgil effeithiau.

Rydym yn cynnig cyfle i prynu Zopiclone ar-lein. Ar wahân i hynny, rydym yn cynnig ymgynghoriadau meddygol am ddim a danfon cartref cofrestredig er hwylustod i chi. Mae ein fferyllfa ar-lein yn caniatáu ichi arbed amser ac ail-lenwi'ch presgripsiynau ar-lein. Rhowch eich archeb a bydd y feddyginiaeth o'ch dewis yn cael ei danfon yn uniongyrchol i'ch drws.

 

A allaf brynu Zopiclone heb bresgripsiwn?

Mewn fferyllfa y gallwch chi prynu Zopiclone ar-lein heb bresgripsiwn blaenorol Rydym yn cynnig sawl enw brand o feddyginiaeth Zopiclone fel Imovane, Limovan, Zopiclama a Ximovan. Ar wahân i hynny, rydym yn cynnig fersiynau generig rhatach o'r feddyginiaeth hon. Rhowch eich meddyginiaeth y gofynnwyd amdani yn eich trol ar-lein, dilynwch y cyfarwyddiadau isod a chael eich ailgyfeirio i dudalen talu ddiogel ac wedi'i hamgryptio. Ar ôl eich taliad byddwn yn anfon eich pecyn ar wahân ac wedi'i gofrestru i'r cyfeiriad a ddarperir.

 

Drosodd i chi…

Ydych chi hefyd wedi cael trafferth cysgu yn ddiweddar? A yw'n anodd iawn i chi fynd i gysgu yn y nos a hyd yn oed pan wnewch chi, a ydych chi'n deffro'n aml heb unrhyw reswm amlwg? Dyfalwch beth? Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae anhunedd yn effeithio ar filiynau o bobl.

Anghofiwch drafferth cysgu. Pan rwyt ti prynu Zopiclon gallwch chi gysgu'n heddychlon a deffro'n ffres eto byth ar ôl hynny.

Gobeithio y bydd yr erthygl hon yn eich helpu chi ar hyd y ffordd i prynu zopiclone ar-lein. Oes gennych chi hyd yn oed fwy o gwestiynau am brynu Imovane yn y DU? Tarwch ni i fyny yn yr adran sylwadau isod!

Os ydych chi wedi cael trafferth gydag anhunedd eich hun, mae'n debyg eich bod chi'n cefnogi pobl sy'n mynd trwy'r un peth, iawn? Helpwch nhw i fynd heibio'r peth trwy rannu'r darn defnyddiol hwn o wybodaeth ar-lein!

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

7.5 Miligram

Pils

30 Pils, 60 Pils, 90 Pills, 120 Pills, 180 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Zopiclone”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0