Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Zolpidem

176.00 - 561.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Ambien

Disgrifiad

Oni fyddai'n eithaf meddwl bod yna bilsen gysgu ar y farchnad a allai a'ch anhunedd mewn cwpl o funudau yn unig? Wel, nid oes angen i chi ddychmygu hynny bellach!

Gwiriwch hyn: yn ôl astudiaethau mae 2 filiwn o bobl ledled y byd prynu Zolpidem fel eu hoff bilsen cysgu. Wedi cyffroi? Oherwydd ein bod yn ysgwyd yn ein hesgidiau â gorfoledd.

Gan mai eich iechyd yw'r pwysicaf i ni, rydym yn eich cynghori i fynd trwy'r disgrifiad cynnyrch isod o'ch blaen prynu Zolpidem. Argymhellir bod gennych wybodaeth sylfaenol dda o'r bilsen gysgu hon. Felly, gwnaethom drafod sut mae'r feddyginiaeth gysgu hon yn gweithio, beth yw'r sgîl-effeithiau, y mae meddyginiaethau y mae'n rhyngweithio â nhw a chymaint mwy yn yr erthygl isod.

 

Beth yw Zolpidem?

Zolpidem, Neu tartrate zolpidem, yn feddyginiaeth dawelyddol a hypnotig sy'n hydawdd mewn alcohol, dŵr a glycol propylen. Fe'i gelwir yn fwy poblogaidd fel Ambien, oherwydd dyna'r enw y mae'r cyffur yn cael ei werthu'n fasnachol.

Fe'i rhagnodir i'w ddefnyddio ar gyfer triniaeth anhunedd am ddim mwy na phythefnos. Dangosodd astudiaethau fod yr amser ymateb yn cael ei leihau os cymerir y cyffur yn fwy na'r cyfnod o bythefnos a argymhellir.

Mae'n bwysig nodi y dylid defnyddio tartrate zolpidem dim ond os yw wedi'i ragnodi gan feddyg ac na ddylid ei ddefnyddio at unrhyw ddibenion eraill heblaw'r rhai y mae'r meddyg wedi'u rhagnodi ar eu cyfer.

Mae tabled o yn cynnwys amrywiol gynhwysion anactif fel lactos, methylcellwlos hydroxypropyl, titaniwm deuocsid, seliwlos microcrystalline, glycolate startsh sodiwm, stearad magnesiwm a glycol polyethylen.

 

Sut mae Zolpidem yn gweithio?

Mae Zolpidem yn dawelydd, a elwir hefyd yn hypnotig. Mae anghydbwysedd cemegol yn eich ymennydd nad yw'n caniatáu ichi gysgu pan fydd gennych anhunedd. Mae'r pils cysgu hyn yn helpu i reoleiddio'r anghydbwysedd cemegol hyn ac yn eich helpu i gael noson dda o gwsg.

Darganfyddwch fwy am y mecanwaith gweithredu yn y fideo isod:

 

Pam mae Zolpidem yn cael ei ddefnyddio?

Mae Zolpidem yn gyffur y gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o anhwylderau, ond fe'i defnyddir yn bennaf i drin pobl sy'n dioddef o anhunedd. Mae anhunedd yn broblem ddifrifol sy'n effeithio ar lawer o bobl ledled y byd.

 

Beth yw effeithiau Zolpidem?

Bydd y cyffur yn cicio i mewn yn gyflym iawn, a byddwch chi'n teimlo'n gysglyd ac yn groggy ar unwaith. Byddwch hefyd eisiau cysgu ar unwaith. Ar ôl i chi syrthio i gysgu ar ôl ei gymryd, mae'n debyg y byddwch chi'n gallu cael saith neu wyth awr dda i mewn. Hefyd, ar ôl i chi ddeffro, ni fyddwch chi'n gant y cant o hyd. Mae'n debyg y byddwch yn parhau i deimlo'n groggy ac yn ddryslyd am awr neu ddwy arall.

Mae'n bwysig nodi pan fyddwch chi'n cymryd y cyffur, mae angen i chi fod yn ofalus iawn. Mae'n gyffur pwerus iawn ac mae'n gweithio bron yn syth. Felly, ni ddylech fod yn cymryd y bilsen yn ystod y dydd ac yna'n gobeithio y byddwch chi'n gallu cyrraedd y gwely'r noson honno a chysgu.

 

Beth yw sgîl-effeithiau Zolpidem?

Er gwaethaf cymeriant tymor byr y cyffur, dangosodd astudiaethau fod rhai cleifion wedi profi sgîl-effeithiau niweidiol Ambien. Ar gyfer dosau o 10 mg, gall sgîl-effeithiau zolpidem gynnwys cysgadrwydd, dolur rhydd a phendro. Os bydd eich meddyg yn rhagnodi triniaeth tymor hwy gan ddefnyddio 10 mg, yr effeithiau cyffredin yw teimladau cyffuriau a phendro.

Gwelir adweithiau niweidiol o fewn gwahanol systemau'r corff hefyd mewn sawl astudiaeth o'r berthynas dos a'r effeithiau. Yn ei chyfanrwydd, mae'n debygol y byddwch chi'n profi asthenia, edema, malais, trawma a blinder. Gallwch chi ddweud a yw'r cyffur yn cymryd toll ar eich system nerfol awtonomig os ydych chi'n profi chwysu uwch, syncope, pallor a isbwysedd ystumiol. Efallai y bydd eich synhwyrau arbennig rywsut yn profi rhai ymatebion niweidiol i'r cyffur fel golwg annormal a diplopia. Mae dyspepsia, cyfog a hiccup yn rhai o'r effeithiau y gall y cyffur eu cael ar eich system gastroberfeddol.

Mae Pruritus yn effaith gyffredin y cyffur ar y croen tra gall arthralgia a myalgia gael eu profi gan eich system gyhyrysgerbydol.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod y dos cywir a'r weinyddiaeth briodol i osgoi unrhyw ymatebion neu risgiau niweidiol.

 

Beth yw'r dos Zolpidem?

Mae'r feddyginiaeth hon ar gael mewn dau gryfder dos - 5 mg a 10 mg. Mae Zolpidem 5mg yn cynnwys colorant haearn ocsid, polysorbate 80 a FD&C Rhif Coch 40. Daw Zolpidem 10mg mewn siâp capsiwl gwyn a gorchudd ffilm.

Mae dos unigol y cyffur yn amrywio. Ar gyfer oedolion, argymhellir cymryd tabled 10 mg bob dydd cyn mynd i'r gwely. Adroddir bod effeithiolrwydd y cyffur yn cael ei arafu os caiff ei gymryd yn iawn ar ôl pryd bwyd.

Ar gyfer pobl wanychol neu hŷn, gallant brofi rhywfaint o sensitifrwydd i effeithiau'r cyffur. Gall clirio effeithiau Zolpidem gymryd mwy o amser i bobl ag annigonolrwydd hepatig na'r cleifion arferol hynny. Tabled 5 mg unwaith y dydd, cyn amser gwely, yw'r dos a argymhellir ar gyfer pobl oedrannus neu wanychol.

Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i'ch meddyg os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau iselder y system nerfol ganolog (CNS). Mae'n debyg y bydd eich meddyg yn addasu'ch dos zolpidem er mwyn osgoi effeithiau ychwanegyn posibl ei gyfuno â iselder CNS.

 

Beth yw'r rhagofalon Zolpidem?

Caethiwed

Credir bod tawelyddion ymhlith y sylweddau y mae pobl yn gaeth iddynt. Diffinnir caethiwed fel un heb unrhyw reolaeth dros ddefnyddio cyffuriau, chwant am y cyffur dywededig hwnnw a defnyddio cyffuriau cymhellol. Mae'n wahanol iawn mewn gwirionedd i gam-drin cyffuriau gan fod rhywun sy'n gaeth yn defnyddio'r cyffur ar gyfer beth bynnag y mae'r cyffur wedi'i fwriadu ar ei gyfer.

Felly mae'n ddiogel tybio bod unigolion, sy'n cymryd y Zolpidem tawelydd i ddechrau i'w helpu i syrthio i gysgu, ond yn y pen draw cawsant eu hunain yn gaeth i'r sylwedd rheoledig hwn.

 

Seicoleg caethiwed zolpidem

Datgelodd astudiaethau ynghylch y tebygolrwydd o ychwanegu at y feddyginiaeth hon fod cyn-gamdrinwyr cyffuriau yn profi effeithiau tebyg i gymryd 20mg o diazepam pan roddwyd 40mg o Zolpidem iddynt. Am y rheswm hwn, argymhellir monitro'r claf wrth gymryd y feddyginiaeth hon.

Gall dibyniaeth ar gyffuriau hefyd ddatblygu ymhlith unigolion sydd cyn eu gwaredu â dibyniaeth ar gyffuriau. Gellir dweud bod dibyniaeth yn bresennol os yw'r unigolyn yn arddangos symptomau diddyfnu oherwydd rhoi'r gorau iddi'n sydyn, gostyngiad sydyn mewn crynodiad Zolpidem mewn gweinyddu gwaed ac antagonydd. Gallai'r symptomau hyn gynnwys chwydu, crampiau cyhyrau, chwysu, confylsiynau a chryndod. Mae rhai yn profi fflysio, cyfog, crio heb ei reoli, pyliau o banig a hyd yn oed blinder.

 

Peryglon gorddos zolpidem

Unwaith o'r peryglon o ddod yn gaeth i dawelyddion mae'r tebygolrwydd o orddosio. Gan fod y bilsen hon wedi'i chynllunio ar gyfer defnydd tymor byr, mae hwyrni cysgu yn lleihau ar ôl peth amser. Gallai hyn arwain at i'r person gynyddu'r dos heb ymgynghori ag unrhyw feddyg.

Datgelodd adroddiadau ôl-farchnata y gall gorddos zolpidem arwain at anymwybyddiaeth yn ogystal â resbiradaeth dan fygythiad a gweithgareddau cardiofasgwlaidd. Mae triniaethau ar gyfer gorddos yn cynnwys tywallt gastrig a rhoi hylif mewnwythiennol. Mae'n bwysig bod pwysedd gwaed, pwls, resbiradaeth ac arwyddion hanfodol eraill y cleifion yn cael eu monitro. Mae rhai cleifion yn datblygu iselder a gorbwysedd CNS, y dylid eu trin yn unol â hynny.

Gallai cymhlethdodau a phroblemau iechyd eraill godi pe bai'r claf yn amlyncu tawelyddion neu hypnoteg eraill. Byddai'n ddoeth cysylltu ag asiantaeth iechyd arall y mae ei harbenigedd yn orddosage cyffuriau hypnotig.

Ni fydd cymryd y feddyginiaeth hon yn unol â gorchmynion eich meddyg yn arwain at gaeth i gyffuriau, cam-drin na dibyniaeth. Cyn belled â'ch bod yn dilyn y dos a'r weinyddiaeth a argymhellir, ni fydd gennych unrhyw broblemau. Wrth gwrs, efallai na fyddwch yn sylwi eich bod yn arddangos arwyddion a symptomau cam-drin neu ddibyniaeth felly mae angen i chi roi gwybod i ffrind neu aelod o'r teulu eich bod yn cymryd y feddyginiaeth hon. Gofynnwch iddyn nhw fonitro'ch ymddygiad a hyd yn oed eich cymeriant i sicrhau nad ydych chi'n dod yn gaeth.

 

Beichiogrwydd a bwydo ar y fron

Gellir priodoli dioddefaint o anhunedd ar ôl rhoi genedigaeth i newidiadau hormonaidd. Wedi'r cyfan, gall beichiogrwydd greu hafoc ar eich system a bydd yn cymryd peth amser ichi wella. Wrth gwrs, mae yna hefyd y deffro yng nghanol y nos i fwydo'ch babi a gallai yn sicr daflu'ch patrwm cysgu allan o sync.

Gall cyffro, ynghyd â phryder yn enwedig ar gyfer moms tro cyntaf, hefyd effeithio ar eich cwsg. Ond mae'n bwysig eich bod chi'n deall y bydd noson dda o gwsg yn caniatáu ichi fwynhau'ch newydd-anedig yn fwy. Os yw cwsg wedi bod yn eich rhwystro chi byth ers ichi gyrraedd yn ôl o'r ysbyty, efallai yr hoffech chi gymryd tawelydd ysgafn fel Zolpidem o bryd i'w gilydd. Os ydych chi'n poeni am gydnawsedd bwydo ar y fron a'r feddyginiaeth hon, does gennych chi ddim byd i boeni amdano mewn gwirionedd.

 

Diogelwch wrth fwydo ar y fron

Datgelodd astudiaeth glinigol mai dim ond ychydig bach o'r feddyginiaeth hon sy'n cael ei gyfrinachu trwy laeth y fron. Hyd yn oed os yw'r baban yn amlyncu Zolpidem, mae ei swm mor ddibwys fel na fyddai'n effeithio'n andwyol ar eich plentyn. Roedd yr astudiaeth hon yn cynnwys pum mam sy'n llaetha a gafodd 20mg o 4 diwrnod ar ôl rhoi genedigaeth. Ar ôl 3 awr, casglwyd samplau o'u llaeth a chanfuwyd eu bod yn cynnwys cymaint â 3.88mcg o'r cyffur. Roedd tua 0.019 y cant o'r dos mamol cychwynnol. Ar ôl 16 awr o'r dos, roedd Zolpidem bron yn anghanfyddadwy yn llaeth y fron. Yn seiliedig ar hyn, barnwyd ei fod yn ddiogel i famau sy'n bwydo ar y fron.

Yr unig berygl i'ch babi yw os ydych chi'n profi unrhyw un o'r sgîl-effeithiau sy'n gysylltiedig â chymryd Zolpidem. Er enghraifft, gallwch chi deimlo'n gysglyd ac yn benysgafn ac ni fydd hyn yn argoeli'n dda os byddwch chi'n dal eich plentyn. Ni ddylech chwaith geisio bwydo’r babi ar y fron pan gymerasoch y feddyginiaeth nid oherwydd y posibilrwydd y gallai eich plentyn ei amlyncu ond oherwydd y tebygolrwydd y byddwch yn cwympo i gysgu. Mae hyn yn arbennig o beryglus oherwydd efallai y byddwch chi'n rholio dros eich plentyn heb i chi sylwi.

Argymhellir eich bod yn casglu llaeth y fron a chael rhywun arall, fel eich priod, i roi sylw i'r babi tra'ch bod chi'n cysgu. Fel hyn, nid oes unrhyw berygl o gwbl.

 

Peiriannau gyrru a gweithredu

Pan fyddwch chi'n teimlo effeithiau'r cyffur, dylech fod yn ei gymryd yn hawdd ac ni ddylech fod yn cyflawni unrhyw dasgau a allai fod yn beryglus. Ni ddylech fod yn torri unrhyw beth â chyllell, mae'n debyg na ddylech fod yn coginio, ac yn bendant ni ddylech fod yn gyrru os ydych newydd gymryd Zolpidem neu os ydych newydd ddeffro o gwsg a achoswyd ganddo

 

Zolpidem ac alcohol

Pan gymerir Zolpidem ac alcohol gyda'i gilydd, mae llawer o sgîl-effeithiau mwy peryglus Ambien y bilsen gysgu yn cael eu gwella. Mae hyn oherwydd ei fod yn gweithredu ar rai o'r derbynyddion bensodiasepin yn yr ymennydd sy'n rhoi defnyddwyr mewn risg llawer mwy am orddos. O'u cymryd gyda'i gilydd byddant yn arafu'r system nerfol ganolog yn sylweddol ac yn cael effaith ddifrifol ar weithrediad sawl system organ fawr fel eich gallu i anadlu.

Mae Zolpidem yn parhau i fod yn un o'r tawelyddion mwyaf diogel ar gyfer trin anhunedd. Gyda defnydd priodol, byddwch yn sicr yn falch o'i nifer o fuddion.

Gall y feddyginiaeth hon eich helpu i gael cwsg os ydych chi'n dioddef o anhunedd, ond os ydych chi'n mynd i'w ddefnyddio, mae angen i chi ddilyn y cyfarwyddiadau a'r dosau y mae eich meddyg yn eu rhagnodi'n llym iawn. Mae yna lawer o sgîl-effeithiau ac adweithiau alergaidd posib a all ddeillio o'i ddefnyddio, a'r ffordd orau i'w hosgoi yw aros mewn cysylltiad â'ch meddyg tra'ch bod chi'n cymryd y cyffur.

 

A allaf brynu Zolpidem ar-lein?

Rydych chi'n gallu prynu Zolpidem ar-lein os oes angen meddyginiaeth ar gyfer dychwelyd cwsg iach, wedi'i dorri gan straen, blinder a rhesymau eraill. Nid yw'r cyffur yn perthyn i'r grŵp o gyffuriau bensodiasepin, ond mae ei weithred yn gyffredin iawn. O'ch blaen chi prynu Zolpidem, mae'n well dysgu sut mae'n gweithio a mynd trwy'r rhagofalon a restrir isod.

 

Rhagofalon cyn prynu zolpidem

 • Byddwch yn ofalus os ydych chi prynu Ambien ar gyfer hunan-therapi, os oes gennych gaeth i alcohol neu narcotig, rhai alergeddau cyffuriau neu anoddefiad i lactos. Mae angen cymorth meddygol ar yr amodau hyn cyn dechrau unrhyw therapi.
 • Un o'r problemau cyffuriau mwyaf yw ei gymeriad sy'n ffurfio dibyniaeth. Os ydych prynu Ambien ar-lein ar gyfer hunan-therapi, mae'n bwysig deall bod ei ddefnydd yn ffurfio caethiwed seicolegol a chorfforol a allai achosi sgîl-effeithiau arall, sy'n niweidiol i'r wladwriaeth feddyliol. Er mwyn dileu risgiau canlyniadau o'r fath, mae'n bwysig ymgynghori â meddyg o'ch blaen prynu Zolpidem a dechrau ei gymryd. Datblygu amserlen dos sy'n gostwng dos hyd at 10% bob dydd ar ddiwedd y cwrs. Bydd dos o'r fath yn lleihau'r risg o ddatblygiad syndrom ymatal a bydd yn gwneud y tynnu'n ôl yn llyfnach.
 • cyn i chi prynu Zolpidem, dadansoddwch y cyffuriau rydych chi eisoes yn eu cymryd a gofynnwch farn meddyg am eu cydnawsedd â'r bilsen gysgu hon. Gellir cyfuno cyffuriau fel aspirin, fitaminau a gwahanol berlysiau yn wael ag ef. Ar eich ôl chi prynu Zolpidem a dechrau ei gymryd, gwyliwch eich ymateb ar gamau cyntaf therapi cyn gyrru car neu berfformio gweithgaredd arall. Gall y cyffur effeithio ar eich gweithgaredd gan ei sgîl-effeithiau (cysgadrwydd, ac ati).
 • Byddwch yn ofalus i prynu Ambien ar-lein heb argymhelliad meddyg os oes rhai afiechydon yn yr arennau a'r afu, apnoea neu gaeth i nicotin (ysmygu). Mae hwyliau hunanladdol hefyd yn gyflwr y dylid ei wylio'n ofalus wrth gymryd meddyginiaeth cysgu.
 • Argymhellir hefyd rhoi'r gorau i gymryd alcohol a pharatoadau eraill a all achosi cysgadrwydd. Pan rwyt ti prynu Ambien ar-lein, dylech sylweddoli ei fod yn feddyginiaeth ddifrifol sy'n dylanwadu ar weithgaredd yr ymennydd, ac mae'n well peidio â'i gyfuno â chemegau eraill sy'n cael yr un effaith.
 • Cofiwch gymryd y cyffur yn iawn cyn mynd i gysgu a byth os gallwch chi gysgu llai nag wyth awr. Os ydych prynu Zolpidem, addaswch eich hun ar gyfer amserlen gysgu arferol. Fel arall, bydd y therapi yn colli ei effeithiolrwydd. Mae'n well cymryd y cyffur ar stumog wag, gan fod y bwyd yn arafu amsugno'r cyffur. Os ydych chi'n gwybod y dos angenrheidiol, gallwch chi prynu Zolpidem ar gyfer y cwrs cyfan mewn un pryniant. Ni argymhellir yn gryf cynyddu'r dos yn ystod cwrs.
 • Fel arfer, pan fyddwch chi prynu Ambien ar-lein, nid oes unrhyw wybodaeth am sut i storio'r cyffur yn iawn. Ni ddylid arbed Zolpidem mewn ystafell ymolchi, peidiwch â'i amlygu i dân, lleithder neu guriadau haul uniongyrchol. Dylid cymryd y dos a gollwyd cyn gynted ag y cofiasoch amdano. Ond os dylid cymryd y dos nesaf yn fuan, collwch y cymeriant nesaf.

 

A allaf brynu Zolpidem heb bresgripsiwn?

Os yw'ch meddyg yn anfodlon rhoi Zolpidem i chi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn iddo ef neu hi yn union pam. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen iddynt weld bod eich cyflwr cysgu yn achosi rhyw fath o broblem iechyd y gellir ei chywiro os ydych chi'n gallu cael noson iawn o gwsg.

Nid yw meddygon am ragnodi meddyginiaethau yn gyflym, oherwydd nid ydyn nhw am roi eu cleifion mewn perygl. Gwnewch yn siŵr os penderfynwch fynd y tu allan i feddyg am Zolpidem eich bod wedi archwilio'r risgiau yn iawn.

Weithiau efallai na fydd yn hawdd i bobl sy'n dioddef o anhunedd a phroblemau cysgu eraill prynu Zolpidem. Efallai na fydd eich meddyg yn barod i'w ragnodi i chi oherwydd efallai ei fod yn teimlo nad yw'ch cyflwr cysgu yn ddigon difrifol.

Bydd pobl sy'n ysu am help yn ceisio dulliau amgen i prynu Zolpidem heb bresgripsiwn. I'r rheini Fferyllfa RXS yw'r ateb perffaith.

gallwch prynu Ambien heb bresgripsiwn yn ddiogel, yn ddiogel ac yn synhwyrol yn ein fferyllfa ar-lein ag enw da. Mae ein porth talu diogel yn sicrhau trafodiad ariannol diogel. Rydym yn danfon eich archeb cyn pen 7 diwrnod busnes. Mae anfon eich archeb feddyginiaeth yn brydlon ac yn becynnu ar wahân.

 

I fyny i chi ...

P'un a ydych chi'n edrych prynu Ambien neu bils cysgu eraill - yn Fferyllfa RXS cawsom eich cefn! Rydyn ni hyd yn oed yn caniatáu ichi wneud hynny prynu Zolpidem heb bresgripsiwn. Nid am ddim y mae ein fferyllwyr profiadol, dibynadwy, trwyddedig llawn yn cael eu graddio # 1 ymhlith fferyllydd arall 1000 fel y ffynhonnell fwyaf dibynadwy i prynu Zolpidem o!

Wedi argyhoeddi mai prynu Zolpidem yw'r iachâd i leddfu'ch anhunedd? Neu a oes gennych chi hyd yn oed fwy o gwestiynau am y bilsen gysgu hon? Gadewch inni wybod trwy adael eich neges yn yr adran sylwadau isod!

Am ein helpu ni ac eraill sy'n dioddef o anhunedd hefyd? Dewch yn un o'n prif farchnatwyr a helpwch fwy na 3+ miliwn yn y DU a'r UD sydd â phroblemau cysgu trwy rannu'r erthygl hon!

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

10 Miligram

Pils

30 Pils, 60 Pils, 90 Pills, 120 Pills, 180 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Zolpidem”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0