Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Zithromax

95.00 - 225.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Zithromax

Disgrifiad

Prynu Zithromax ac unwaith eto mwynhewch eich bywyd rhywiol i'r eithaf! Peidiwch â gadael i'r ofnau i gael unrhyw un o heintiau niferus eich atal rhag ymlacio'n llwyr.

Os ydych chi'n dioddef o ryw fath arall o haint bacteriol a bod angen gwrthfiotig arnoch i gael gwared arno, mae siawns dda iawn y bydd meddyg hefyd yn rhagnodi'r gwrthfiotig hwn i chi. Mae'n un o'r gwrthfiotigau mwyaf poblogaidd ar gyfer clirio heintiau bacteriol ac fe'i rhagnodir yn gyffredin iawn. Zithromax yw un o'r meddyginiaethau mwyaf diogel ond grymus sy'n perfformio canlyniadau cyflym.

Er y gallech archebu Zithromax ar-lein am bris rhatach a heb bresgripsiwn i wella gwahanol heintiau bacteriol, fe'ch cynghorir i ymgynghori â'ch meddyg o'ch blaen prynu Zithromax.

 

Beth yw Zithromax?

Mae Zithromax (enw generig: Azithromycin) yn wrthfiotig pwerus ac effeithiol sy'n dod ar ffurf tabled. Mae'n hawdd iawn eu cymryd oherwydd y nifer fach o dabledi ym mhob presgripsiwn. Yn nodweddiadol, cymerir Zithromax (y cyfeirir ato hefyd fel y Z-Pak) am bum diwrnod er bod y gwrthfiotigau yn parhau i weithio am sawl diwrnod ar ôl i chi gymryd y dabled olaf. Gallwch brynu Zinthromax ar-lein trwy ddelwyr gwefannau cymeradwy fel Pharmacy RXS.

 

Sut mae Zithromax yn gweithio?

Mae Azithromycin yn perthyn i'r grŵp o wrthfiotigau macrolid. Prif bwrpas Zithromax y gwrthfiotig hwn yw trin gwahanol heintiau yn y corff dynol sy'n cael eu hachosi gan facteria.

Prif gynhwysyn Zithromax yw Azithromycin sy'n atal y rhwymedi bacteria sy'n dueddol o dyfu trwy ymyrryd â'u synthesis protein. Mewn achosion mawr mae'r rhwymedi yn lleihau'r bacteria i'r swm canfyddadwy y gellir ei esgeuluso. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o facteria yn bresennol yn ein corff am oes gyfan gan fod y system imiwnedd wedi gweithio allan y mecanweithiau amddiffyn y corff rhag bacteria a achosir gan lid.

 

Pam mae Zithromax wedi'i ragnodi?

Gall un prynu Azithromycin i drin yr anhwylderau canlynol: heintiau anadlol, afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol, heintiau ar y glust a heintiau ar y croen. Gellir defnyddio Zithromax mewn oedolion a phlant. Mae'r feddyginiaeth hon yn gallu trin niwmonia, haint y glust ganol, gwddf strep a tonsilitis mewn plant. Bydd Zithromax yn trin heintiau bacteriol yn unig, ond nid rhai firaol, felly ni allwch ddefnyddio Azithromycin i drin cyflyrau fel y ffliw neu'r annwyd cyffredin.

 

Beth yw sgîl-effeithiau Zithromax?

Yn ffodus, nid oes llawer o sgîl-effeithiau sy'n gysylltiedig â'r gwrthfiotig hwn ac mae'r rhan fwyaf ohonynt a all ddigwydd fel arfer yn ysgafn iawn. Bydd rhai pobl yn profi cur pen, dolur rhydd, stumogau cynhyrfu, rhwymedd, a sgîl-effeithiau ysgafn posibl eraill, ond dim byd difrifol iawn. Fodd bynnag, gallwch weld rhai sgîl-effeithiau mwy difrifol os ydych chi'n cymryd meddyginiaeth wahanol ar yr un pryd sy'n ymateb yn negyddol i Azithromycin.

 

Beth yw'r dos Zithromax cywir?

Mae Azithromycin ar gael fel tabled neu ar ffurf ataliad llafar, gyda dosau sengl o'r olaf ar gael. Gellir ei roi hefyd fel chwistrelliad mewnwythiennol neu fel rhan o doddiant offthalmig i drin haint ar y llygaid. Mae'r ystod tabledi yn dos o 250 mg i 500 mg. Mae Zithromax ar gael ar ffurf tabl yn unig.

Gellir cymryd Azithromycin gyda a heb fwyd gan nad yw'r olaf yn cael effaith ar ei effeithiolrwydd. Fodd bynnag, argymhellir ei gymryd gyda phryd ysgafn os ydych chi'n profi cynhyrfu stumog.

Y dos a argymhellir ar gyfer oedolion yw unrhyw le rhwng 500 a 2,000 mg yn dibynnu ar y math a difrifoldeb yr haint. Fe'i gweinyddir fel arfer unwaith y dydd ac mae'r triniaethau'n fyr ar y cyfan, heb bara mwy na phum diwrnod. Fel arfer, mae'r dos cyntaf yn gweithredu'n ddwbl fel triniaeth “sioc”.

 

Gyda pha feddyginiaethau y mae Zithromax yn rhyngweithio?

Gall amrywiol gyffuriau effeithio ar weithred y gwrthfiotig hwn. Dylech roi gwybod i'ch arbenigwr gofal iechyd am yr holl feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd ar hyn o bryd, yn enwedig nhw yw'r canlynol: diazepam (Valium); pimozide (Orap); alprazolam (Xanax); carbamazepine (Tegretol, Carbatrol); digoxin (Lanoxicaps, Lanoxin); phenytoin (Dilantin); theophylline (Theo-Dur, Theolair, Theochron); cyclosporine (Sandimmune, Neoral); warfarin (Coumadin, Jantoven); midazolam (Versed); triazolam (Halcion). atalyddion sianelau calsiwm: felodipine (Plendil), diltiazem (Cardizem, Cartia), verapamil (Covera, Isoptin, Calan, Verelan), nifedipine (Procardia, Nifedical); Meddyginiaethau HIV: nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase), ritonavir (Norvir); gwrthfiotigau: erythromycin (EES, E-Mycin), clarithromycin (Biaxin) ac eraill; meddyginiaethau ergot: ergotamin (Ercaf, Ergostat, Cafergot, Medihaler, Wigraine), methysergide (Sansert), mesylate dihydroergotamine (Chwistrell Trwynol Migranal, DHE); meddyginiaethau gostwng colesterol: atorvastatin (Lipitor), lovastatin (Mevacor), simvastatin (Zocor).

 

Beth yw'r rhagofalon ynglŷn â Zithromax?

 • Sensitifrwydd croen

Gall y cyffur hwn wneud eich croen yn fwy sensitif i'r haul. Os ewch chi yn yr awyr agored, gwisgwch ddillad sy'n amddiffyn pob rhan o'ch corff, het ac eli haul. Peidiwch â gorwedd ar welyau lliw haul na defnyddio lamp haul neu fwth lliw haul.

 • Beichiogrwydd a bwydo ar y fron

Nid yw'r feddyginiaeth hon yn debygol o niweidio baban yn y groth. Ond os ydych chi'n feichiog, neu'n beichiogi yn ystod triniaeth gyda Zithromax, rhowch wybod i'r meddyg. Gall y feddyginiaeth hon lygru llaeth y fron felly dylid trafod y risg o fwydo ar y fron gyda gweithiwr meddygol proffesiynol.

 

Ble alla i brynu Zithromax?

Os ydych chi'n dioddef o symptomau clamydia a'ch bod am gael rhyddhad o'r baich hwn rydych wedi dod i ben ar y wefan gywir!

gallwch prynu Azithromycin ar-lein yn Fferyllfa RXS. Mae gennym fferyllwyr cofrestredig sy'n gwneud prynu Zithromax ar-lein yn ddiogel, yn gyfleus ac yn gyflym. Rydym yn darparu cynhyrchion o'r safon uchaf, gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf, gwerth rhagorol am arian ac rydym yn croesawu eich adborth. Ein prif nod yw eich iechyd a'ch boddhad.

I'r holl gleientiaid sydd prynu Azithromycin gennym ni, rydyn ni'n dal i'w cynghori i ymweld â meddyg teulu lleol i gael eu profi. Mae ymgynghori â meddyg “all-lein” bob amser yn well cael diagnosis a thriniaeth gywir ar gyfer eich problem.

 

Pam ddylwn i brynu Zithromax ar-lein?

Bydd eich fferyllfa leol yn cynnig i chi wneud hynny prynu Zithromax am y prisiau sydd wedi'u gosod gan y farchnad. Fodd bynnag, rydym yn cynnig i chi brynu Zithromax rhad heb bresgripsiwn ar-lein. Rydym yn deall nad yw bob amser yn gyffyrddus siarad â'ch meddyg a'ch fferyllydd am faterion iechyd cain.

Mae nid yn unig yn gyffyrddus archebu Zithromax ar-lein ond hefyd mae eich preifatrwydd yn aros. Eisoes mae cannoedd o gwsmeriaid yn ymddiried ynom prynu Zithromax o.

 

Drosodd i chi…

Mae clamydia ymhlith yr afiechydon bacteriol a drosglwyddir yn rhywiol yn Unol Daleithiau America. Pan rwyt ti prynu Zithromax o'r diwedd gallwch frwydro yn erbyn Chlamydia am byth!

Miliynau o bobl ledled y byd prynu Zithromax gan mai hwn yw'r gwrthfiotig cryfaf a ddefnyddir i drin ystod eang o glefydau heintus difrifol mewn meddygaeth. Mae'r gwrthfiotig hwn yn feddyginiaeth sy'n gyfeillgar i'r gyllideb. Mae'n fforddiadwy i bobl o unrhyw lefel ddigonolrwydd. A fyddech chi prynu Azithromycin? Gadewch i ni wybod yn yr adran sylwadau isod!

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

100 Miligram, 250 Miligram, 500 Miligram

Pils

30 Pills, 60 Pills, 90 Pills, 120 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Zithromax”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0