Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Viagra

86.00 - 358.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Viagra

Disgrifiad

Ydych chi'n un o'r miliynau sydd eisiau prynu Viagra ar-lein? Oherwydd mai eich iechyd yw ein blaenoriaeth gyntaf, rydym am i chi wybod bod rhai ffeithiau pwysig y mae'n rhaid i chi eu hystyried cyn i chi brynu Viagra ar-lein. Os byddwch chi'n profi unrhyw ddiffygion yn eich bywyd rhywiol, os gwelwch yn dda, peidiwch ag oedi neu waethygu'ch bywyd. Bydd dim ond bilsen yn gwella'ch holl amheuon ac yn adfer eich bywyd rhywiol i'r eithaf!

 

Beth yw Viagra?

Mae Viagra, neu sildenafil, yn driniaeth godi a ddefnyddir i ddatrys problem fwyaf poblogaidd y gymdeithas fodern. Daeth ar gael yn ôl ym 1998 ac mae wedi helpu miliynau a miliynau o bobl i ddatrys eu materion rhyw a gwella eu potensial rhywiol. Mae nifer o 20 miliwn o bobl yn honni ei fod yn gweithio'n iawn ac mae eu bywyd rhywiol yn ôl ar y trywydd iawn. Yn rhyfeddol ond yn wir, mae 9 tabled yn cael eu dosbarthu bob eiliad ledled y byd. Mae mwy o astudiaethau wedi'u cynnal ar y feddyginiaeth hon nag ar unrhyw driniaeth arall ar gyfer anawsterau codi.

Crëwyd y feddyginiaeth hon yn wreiddiol i drin angina. Canfuwyd ers hynny fod ganddo sawl defnydd ac fe'i defnyddir fel triniaeth amgen ar gyfer pethau sy'n amrywio o orbwysedd arterial pwlmonaidd i salwch uchder a hyd yn oed i'w ddefnyddio gan fenywod beichiog er mwyn osgoi preeclampsia. Mae'r holl gyflyrau hyn yn elwa o sildenafil oherwydd ei fod yn gweithio i gynyddu llif y gwaed. Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut yn union y mae sildenafil yn gweithio a pha fathau o gyflwyniadau y gellir dod o hyd iddynt.

 

A oes Viagra generig?

Cynhyrchir meddyginiaethau generig o dan gyfansoddiad cemegol eu fersiynau wedi'u brandio. Sildenafil citrate yw'r gydran allweddol yn fersiwn generig Viagra. Mae gan Generic Viagra yr un priodweddau ffarmacocinetig, ffarmacogenetig a gwyliadwriaeth fferyllol â'i fersiwn brand.

Mae mecanwaith gweithredu Viagra generig yn hollol yr un peth. Mae fersiynau brand a generig yn gweithio i wella camweithrediad erectile mewn dynion sy'n dioddef o'r cyflwr hwn. Nid yw'r feddyginiaeth ynddo'i hun yn affrodisaidd, ond mae ei ddefnydd a'r gallu wedi'i adfer i gael codiadau yn annog dynion i gael rhyw.

 

Beth mae Viagra yn ei wneud?

Mae Viagra yn helpu 8 o bob 10 dyn os cânt eu cymryd yn gywir o dan reolaeth lwyr meddyg, felly mae'n bwysig dilyn rhywfaint o gyngor syml ar ryw well gyda'r bilsen hon. Mae Viagra yn gwella codiadau gyda'r mwyafrif o ddynion ni waeth pa mor hir maen nhw wedi bod yn brwydro yn erbyn y broblem hon, waeth beth yw'r achos, pa mor aml maen nhw wedi'i chael neu pa mor hen ydyn nhw. Nid yw'n syndod am y ffaith mai Viagra yw'r driniaeth fwyaf rhagnodedig ar gyfer problemau codi.

 

Sut mae Viagra yn gweithio?

Mae tabledi Viagra yn gweithio trwy atal yr ensym ffosffodiesterase math 5 (PDE5) sy'n bresennol yn waliau pibellau gwaed yn y pidyn. Mae hyn yn caniatáu i waed fynd i mewn ac aros yn y pidyn, gan helpu dyn i gael codiad llwyddiannus. Mae'n cynyddu llif y gwaed pan fo angen.

Mae'n rhaid i chi fod yn gyffrous yn rhywiol i gael codiad pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio. Os nad oes gennych unrhyw ysgogiad rhywiol yna ni fydd y feddyginiaeth hon yn eich helpu. Nid yw'r bilsen ei hun yn rhoi codiad. Nid yw Viagra yn affrodisaidd nac yn hormon. Mae'n feddyginiaeth sy'n trin problem codi corfforol ac yn gweithio gyda meddylfryd iach.

Pa mor hir mae Viagra yn para?

Gallwch weld y canlyniad o fewn hanner awr. Mae'n gweithio am o leiaf 4 awr ac yn cyrraedd uchafbwynt am oddeutu awr fel y gallwch chi gymryd eich amser a mwynhau'ch eiliad.

 

A yw Viagra yn ddiogel?

Mae diogelwch yn hynod bwysig pan rydych chi'n bwyta unrhyw fath o feddyginiaeth. Profwyd y feddyginiaeth hon lawer gwaith ac mae wedi profi ei hun fel cynnyrch iach ym mhob un ohonynt. Trwy'r astudiaethau arno a phrofiad y byd go iawn dangoswyd ei fod wedi'i oddef yn dda. Mae Viagra wedi cael ei ragnodi fwy na 600,000 o weithiau ac mae wedi bod yn “ffrind dibynadwy da” i ddynion a menywod yn y DU.

 

Ym mha ffurfiau y mae Viagra yn dod i mewn?

Mae Viagra ar-lein ar gael mewn ystod wych o fformatau a dosau. Er enghraifft, gallwch ddod o hyd i Viagra ar-lein mewn llawer o fferyllfeydd ar ffurf pils, tabiau meddal neu hyd yn oed jeli. Mae yna lawer o enwau ar y gwahanol fathau o Viagra generig rhad, er enghraifft gellir dod o hyd i'r jeli gyda'r enw Kamagra ac weithiau mae'n cael ei werthu mewn gwahanol flasau. Mae'r dosau ar gyfer sildenafil yn dechrau ar 25 mg, yna 50 mg, a'r dos uchaf sy'n 100 mg. Mae cleifion fel arfer yn dechrau ar 50 mg ac yna naill ai'n cynyddu neu'n gostwng eu dos yn dibynnu ar y canlyniadau maen nhw'n eu profi. Ni argymhellir dosau uwch na 100 mg oherwydd gallai sgîl-effeithiau fynd yn rhy amlwg.

 

Sut i gymryd Viagra?

Mae'r corff yn amsugno sildenafil yn well pan fydd prydau braster isel yn cael eu llyncu a bod diet cytbwys cyffredinol yn cael ei gadw. Gall prydau braster uchel orchuddio'r stumog, gan arwain at amsugno llai o'r feddyginiaeth gan y corff. Yn ogystal, ni anogir yfed Viagra ac alcohol gyda'i gilydd oherwydd gallai arwain at fwy o sgîl-effeithiau. Yn rheolaidd, mae sgîl-effeithiau yn ysgafn os ydynt yn bresennol o gwbl ac nid ydynt yn para mwy nag ychydig oriau yn unig. Gall y rhain gynnwys cur pen, cyfog neu anghysur stumog, tagfeydd, a fflysio. Mae yfed llawer o ddŵr yn helpu i leihau nifer yr sgîl-effeithiau hyn. Fodd bynnag, os ydych chi'n profi gweledigaeth aneglur neu bluish wrth gymryd sildenafil, mae'n well rhoi'r gorau i'w chymryd ac ymgynghori ar unwaith â'ch meddyg.

 

A allaf brynu Viagra ar-lein?

Mae ein fferyllfa ar-lein yn gwerthu meddyginiaethau a brofwyd yn glinigol yn unig, wedi'u cymeradwyo a'u defnyddio'n llwyddiannus ar gyfer triniaeth ED yn y DU. Mae ein meddyginiaethau'n cwrdd â'r safonau ansawdd uchaf. Rydym yn cydweithredu â chyflenwyr dibynadwy yn unig.

Rydym wedi ennill enw da'r fferyllfa ar-lein ddibynadwy ers blynyddoedd lawer, ac rydym bob amser yn ymdrechu i gyfiawnhau hyder ein darpar gwsmeriaid. Rydym yn hapus i ddarllen sylwadau cadarnhaol am ein gwaith, a hyd yn oed yn fwy falch pan fydd ein cwsmeriaid ffyddlon yn ymddiried ynom dro ar ôl tro.

Bob dydd rydym yn gweithio dros wella ansawdd ein gwasanaeth i gyfiawnhau hyder ein darpar gwsmeriaid, ac ehangu'n systematig y rhestr o gyffuriau ED effeithiol, diogel a rhad fel Viagra ar-lein i'w gwerthu.

I brynu tabledi Viagra ar-lein ar gyfer triniaeth camweithrediad erectile, nid oes angen i chi lenwi holiaduron meddygol, ateb cwestiynau'r fferyllydd, nodi enw'ch meddyg na darparu presgripsiwn. Mae cyflwyniad archeb syml yn caniatáu prynu ar-lein mewn ychydig funudau.

Peidiwch ag oedi cyn gofyn ein fferyllwyr unrhyw gwestiynau am feddyginiaethau amrywiol i drin ED, ac archebu'r ffurflen, a argymhellir i chi ar gyfer adfer swyddogaeth erectile yn llwyddiannus.

Mae'n hawdd prynu tabledi sitrad sildenafil ar-lein. Mae'n bwysig iawn fodd bynnag bod unrhyw berson sy'n ystyried defnyddio sildenafil fel triniaeth ar gyfer eu triniaeth benodol yn ymgynghori â'u cynghorydd meddygol cyn prynu Viagra generig rhad ar-lein, gan y bydd yn penderfynu yn well beth yw'r math cywir o driniaeth i chi.

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

50 Miligram, 100 Miligram

Pils

4 Pills, 12 Pills, 16 Pills, 30 Pills, 32 Pills, 60 Pills, 64 Pills, 90 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Viagra”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0