Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Remeron

99.00 - 273.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Remeron

Disgrifiad

Ydych chi'n dioddef o iselder difrifol na allwch ei egluro? Gwelir bod dioddefwyr iselder yn colli diddordeb ynddynt hyd yn oed yn y gweithgareddau hynny y maent yn angerddol amdanynt. Mae Remeron yn gyffur gwrth-iselder tetracyclic a ragnodir fel arfer i leddfu symptomau iselder.

Pan fyddwch yn prynu Remeron, rydych chi'n prynu un o'r cyffuriau gwrthiselder mwyaf effeithiol ledled y byd. Nid oes raid i chi fyw bywyd mewn trallod. Rydych chi'n syml yn haeddu gwell! Byddwch yn rym o hwyliau da a prynu Remeron ar-lein o'n fferyllfa seren 5-gradd.

Oherwydd mai eich iechyd yw ein prif flaenoriaeth, rydym yn eich cynghori i fynd yn ofalus trwy'r disgrifiad o'r cynnyrch isod o'ch blaen prynu Remeron. Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod sut mae'r gwrthiselydd hwn yn gweithio a beth yw sgîl-effeithiau Remeron. Wrth gwrs, byddwn bob amser yn argymell ichi gysylltu â meddyg “all-lein” o'ch blaen prynu Remeron ar-lein. Wyt ti'n Barod? Dewch inni ddechrau.

 

Beth yw mirtazapine?

Mae Mirtazapine, a elwir hefyd o dan ei enw brand Remeron, yn gyffur gwrth-iselder tetracyclic, a weinyddir i drin iselder a symptomau anhwylder pryder mewn cleifion sy'n hŷn na 18 oed, gan gynnwys cleifion oedrannus.

Mirtazapine yw un o'r ychydig gyffuriau gwrthiselder tetracyclic a gymeradwywyd gan FDA ac sydd ar werth yn y DU. Prif nodwedd nodedig y cyffur gwrth-iselder meddyginiaeth hwn yw ei fod yn meddu nid yn unig ar effaith ffarmacolegol, ond hefyd effaith ffarmacolegol tawelyddol.

Mae mirtazapine yn rhan o'r grŵp cyfansoddion piperazino-azepine. Mae'r ddwy dabled hon hefyd yn cynnwys olion startsh corn, lactos, stearad magnesiwm, seliwlos hydroxypropyl, silicon colloidal deuocsid a chynhwysion anactif eraill.

 

Beth yw pwrpas mirtazapine?

Mae gan Mirtazapine sbectrwm eang o weithgaredd clinigol ac mae'n effeithiol wrth drin gwahanol fathau o anhwylderau iselder a phryder. Yn bennaf fe'i rhagnodir ar gyfer pobl sy'n isel eu hysbryd ac sy'n cael problemau gyda phryder ac yn cwympo i gysgu. Felly, Remeron ar gyfer cwsg a phryder yw pam ei fod yn cael ei ragnodi fwyaf. Yn ogystal, mae ganddo lefel uchel o ddiogelwch clinigol. Felly, gellir ei ragnodi fel triniaeth iselder tymor byr, ond hefyd ar gyfer therapi hir am hyd at 40 wythnos.

Mae defnyddio'r feddyginiaeth hon yn cyfrannu at wella cyflwr seico-emosiynol, adfer amserlen gysgu arferol a gwella archwaeth. Dyna pam y gellir ei roi i gleifion y mae diffyg archwaeth yn cyd-fynd â'u hiselder, yn ogystal â thorri cyclicity cwsg a bod yn effro.

Mae hefyd yn bwysig bod y feddyginiaeth hon yn cael effaith ffarmacolegol gwrthemetig gymedrol sy'n fantais ychwanegol wrth drin iselder ysbryd ynghyd ag anhwylderau dyspeptig.

 

Nodir bod mirtazapine yn trin:

 • Cyflyrau iselder difrifoldeb ysgafn a chymedrol;
 • Anhwylder pryder cyffredinol (GAD);
 • Anhwylderau straen ôl-drawmatig (PTSD);
 • Ffobiâu cymdeithasol a pyliau o banig.

 

Sut mae mirtazapine yn gweithio?

Nid oes tystiolaeth o hyd ynglŷn â sut mae mirtazapine yn gweithio'n union. Yr hyn rydyn ni'n ei wybod yw bod y cyffur yn arbennig o effeithiol gan ei fod yn targedu serotonin a norepinephrine yn yr ymennydd, sy'n cael effaith ar ein hapusrwydd a'n hwyliau. Negeseuon cemegol yw'r rhain sy'n effeithio ar eich hwyliau.

Mae'r cyffur yn cael ei roi ar lafar, ond dylai un ymgynghori â meddyg os oes ganddo unrhyw amheuon ynghylch a ddylent gymryd y feddyginiaeth ai peidio.

 

Beth yw'r dos mirtazapine cywir?

Daw'r tabledi mewn tabledi wedi'u gorchuddio â ffilm wedi'u sgorio sy'n cynnwys 15mg neu 30mg o dabledi mirtazapine neu heb eu sgorio sy'n cynnwys 45mg o mirtazapine. Y dos mirtazapine ar gyfer pryder ac iselder yw 15 i 45 mg ar lafar unwaith y dydd. Y dos mirtazapine ar gyfer cwsg yw 15 mg ar lafar unwaith y dydd amser gwely.

 

Sut ddylwn i gymryd mirtazapine?

Dylid cymryd Remeron â dŵr a dim ond un capsiwl y dylid ei gymryd unwaith y dydd. Os oes gan un heintiau ar yr arennau neu'r afu, colesterol uchel, yn ddeubegwn neu os oes ganddo broblemau gyda'r galon, ymgynghorwch â meddyg a gall ef neu hi argymell a ddylid bwrw ymlaen â'r presgripsiwn a pha ddos ​​i'w gymryd. Fe'ch cynghorir i beidio ag yfed alcohol, wrth gymryd y cyffur oherwydd gall hyn amharu ar effeithiolrwydd y cyffur a gall eich gwneud yn gysglyd ychwanegol. Gall cymryd mirtazapine ac alcohol gyda'i gilydd arafu'ch gallu i wneud penderfyniadau, meddwl yn glir, neu ymateb yn gyflym.

 

Pa mor hir mae mirtazapine yn ei gymryd i weithio?

Gall gymryd hyd at sawl wythnos i symptomau wella. Weithiau gall y symptomau glirio'n gyflymach na hyn. Fodd bynnag, os na welir gwelliant ar ôl pedair wythnos dylai'r claf ymgynghori â meddyg neu ofyn am gyngor meddygol. Mae hefyd yn bwysig peidio â cholli dos oherwydd gall hyn gael effaith wael ar ganlyniad y cyffur.

Fe'ch cynghorir hefyd i beidio ag yfed alcohol, wrth gymryd y cyffur oherwydd gall hyn amharu ar effeithiolrwydd y cyffur. Er gwaethaf hyn, mae'r cyffur yn cael ei ystyried yn un o'r cyffuriau mwyaf llwyddiannus wrth frwydro yn erbyn iselder difrifol.

 

Beth yw'r sgîl-effeithiau mirtazapine?

Mae'n bwysig nodi y dylid cymryd Remeron dim ond os yw person yn isel ei ysbryd neu'n hunanladdol. Mae'n bwysig gwybod hefyd, er yr ystyrir bod y cyffur yn hynod lwyddiannus wrth drin pobl sydd â gorchymyn iselder, gall gael sgîl-effeithiau. Gall yr effeithiau hyn amrywio ac mae rhai pobl yn fwy agored i'r sgîl-effeithiau nag eraill. Gall y rhain gynnwys:

 • Llithro;
 • Syrthni;
 • Ennill pwysau;
 • Libido gwell;
 • Cynnydd mewn tueddiadau rhywiol.

Gallwch hefyd deimlo'n aflonydd ac yn gynhyrfus yn ystod wythnosau cyntaf y driniaeth. Gall hefyd achosi rhwymedd neu geg sych. Unwaith eto, mae rhai pobl yn dioddef o ddim adweithiau niweidiol, tra bydd eraill yn profi un neu ddau o symptomau yn unig. Yn y rhan fwyaf o achosion nid yw pobl yn dioddef gormod o ymatebion a gall y buddion orbwyso'r sgîl-effeithiau.

 

Ble alla i brynu Mirtazapine ar-lein?

Os ydych am prynu mirtazapine ar-lein ond nid oes gennych amser i'w chwilio yn fferyllfeydd y ddinas, gallwch ei archebu yn ein fferyllfa ar-lein.

Ein hymrwymiad yw darparu'r dewis mwyaf o feddyginiaethau i chi o brif wneuthurwyr fferyllol y DU. Mae ein hymrwymiad i ddarparu'r lefel uchaf o ansawdd, ffresni ac argaeledd wedi gwneud Fferyllfa RXS yn arweinydd ym marchnad fferylliaeth rhyngrwyd y byd.

 

Drosodd i chi…

Os ydych wedi bod yn defnyddio Remeron ers cryn amser bellach ac wedi cael eich cynghori i barhau am amser hirach, nid oes rhaid i chi fynd at eich fferyllydd i ailgyflenwi'ch stoc. Gallwch prynu Remeron ar-lein hefyd gyda neu heb bresgripsiwn ar gyfradd gystadleuol neu ostyngedig gan ei fod yn un o'r meddyginiaethau mwyaf dewisol a dibynadwy ar gyfer iselder.

Prynu Remeron nawr gan fod rhagweld yn gam allweddol mewn hapusrwydd. Gobeithio i chi ddarganfod popeth am mirtazapine a lle gallwch chi prynu Remeron ar-lein yn y DU. Neu a wnaethon ni fethu rhywbeth? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod!

Peidiwch ag anghofio rhannu'r post hwn am Remeron gyda'ch ffrindiau sydd, yn sicr, hefyd yn hoffi darllen mwy am y cyffur gwrth-iselder hwn!

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

7.5 Miligram, 15 Miligram, 30 Miligram

Pils

30 Pills, 60 Pills, 90 Pills, 120 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Remeron”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0