Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Doxycycline

49.00 - 153.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Vibramycin

Disgrifiad

Beth yw pwrpas Doxycycline?

Mae Doxycycline yn rhan o gategori eang o feddyginiaethau gwrthfacterol ar gyfer defnydd systemig. Mae amodau bacteriol yn amrywiol iawn a rhai o'r serchiadau mwyaf soffistigedig i ddelio â nhw. Yn ddigon ffodus, gellir defnyddio un feddyginiaeth yn llwyddiannus yn erbyn nifer o heintiau, gan arwain at adferiad cyflym ac effeithiol.

Defnyddir doxycycline ar gyfer bron unrhyw fath o heintiau bacteriol, ond yn bennaf yn erbyn niwmonia a heintiau eraill y llwybr anadlol. Mae heintiau ar y glust yr un mor boblogaidd, yn enwedig ymhlith plant ac oedolion ifanc, heb sôn am broblemau croen.

Mae acne yn aml yn cael ei gynnwys ymhlith heintiau bacteriol ar y croen, ond mae'n amlwg yn gofyn am ddiagnostig iawn. Pan yn ifanc, mae'n cael ei achosi fel arfer gan yr anghydbwysedd hormonaidd yn y corff.

Ond wedyn, mae yna sefyllfaoedd hefyd pan fydd yn cael ei ysgogi a'i waethygu gan facteria. Yn olaf, ond nid lleiaf, gellir defnyddio'r un feddyginiaeth i drin heintiau ocwlar, wrinol a organau cenhedlu hefyd.

Yn y diwedd, defnyddir doxycycline i drin y clefyd Lyme, colera, tyffws, y dwymyn Q a dysentri hefyd.

 

Doxycycline Gwrthfiotig ar gyfer meddyginiaeth acne

Defnyddir gwrthfiotigau yn bwnc mor effeithiol ag ar lafar. Ar gyfer ffurfiau difrifol o bimplau defnyddir gwrthfiotigau geneuol wrth iddynt wneud canlyniadau terfynol cyflymach. Mae gwrthfiotigau sbectrwm eang yn lladd y bacteria P.acnes. Gyda gostyngiad ym mhoblogaeth y bacteriwm hwn, mae haint a llid yn lleihau. Defnyddir doxycycline wrthfiotig. Gall defnydd gormodol o wrthfiotigau arwain at wrthwynebiad i'r anawsterau gwrthfiotig a gastroberfeddol.

Y newyddion gwael yw na ellir gwella pimples hyd yn hyn, ond mae rhywfaint o newyddion da. Mae meddyginiaethau ar gyfer y cyflwr croen hwn wedi dod yn bell yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Nid yw acne bellach yn unrhyw beth y mae'n rhaid i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc ei ddioddef trwy, a gobeithio y byddant yn “datblygu allan ohono.” Bellach mae gan feddygon lu o arfau ar gael i drin acne.

Mae acne yn digwydd pan fydd celloedd croen marw ac olew yn blocio'r pores. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i facteria ffynnu, gan arwain at ddiffygion. Mae ffurfiau systig, a gydnabyddir hefyd fel acne nodular, yn achosi i godennau ffurfio ar y croen. Mae meddygon yn rhagnodi'r gwrthfiotig acne hwn i ladd y bacteria sy'n gyfrifol am ffurfio'r codennau hyn. Mae defnyddio'r feddyginiaeth hon yn galw am ddealltwriaeth o'r sgîl-effeithiau a'r peryglon cyraeddadwy.

Y gwrthfiotigau geneuol mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer trin Rosacea a'i gadw dan sylw yw Doxycycline.

Mae'n wrthfiotig a ddefnyddir yn nodweddiadol i drin achosion difrifol o'r cyflwr croen hwn fel pimples systig. Mae wedi'i leoli o dan nifer o enwau brand amrywiol ond mae'n bwerus wrth drin a stopio ffurfiau systig ac mae ei gynhwysion yn cefnogi ymosod ar facteria sy'n arwain at acne ac atal brigiadau yn y dyfodol mor effeithiol â lleihau llid, cochni a llid.

Mae mecanwaith paratoadau'r gwrthfiotigau gweithredu hyn yn cynnwys atal cynhyrchu protein penodol mewn celloedd bacteriol trwy ei rwymo i'r is-uned ribosom 30S.

 

Triniaeth acne doxycycline

Mae Doxycycline, neu hydroclorid doxycycline, yn wrthfiotig a ddefnyddir i drin amrywiaeth o heintiau bacteriol, gan gynnwys acne, rosacea, clefyd gwm, afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol fel clamydia, a heintiau ar y bledren. Mae'r gwrthfiotig generig hwn yn perthyn i grŵp o wrthfiotigau o'r enw tetracyclines (y mae'n deillio ohono), ac mae'n gweithio trwy atal atgenhedlu a synthesis protein o'r bacteria.

Mae'r driniaeth acne hon yn cynnwys defnyddio doxycycline wrth reoli neu wella acne corff. Mae'r feddyginiaeth hon fel arfer yn cael ei rhagnodi gan feddygon wrth drin ffurfiau difrifol fel acne nodular neu systig. Ond gellir ei ddefnyddio hefyd i ddelio ag achosion cymedrol. Mae'r erthygl hon yn darparu gwybodaeth am y feddyginiaeth hon a'i thriniaeth, gan gynnwys dos, effeithiolrwydd a sgîl-effeithiau.

O ran trin acne, defnyddir y feddyginiaeth hon yn nodweddiadol fel datrysiad triniaeth uwch ar gyfer acne, ar ôl i amrywiol gynhyrchion amserol fethu â chael effaith. Cymerir y cyffur ar lafar ac mae ar gael gyda phresgripsiwn meddyg yn unig.

 

Triniaeth acne doxycycline: sut mae'n gweithio

Mae'n gweithio trwy ddileu pimples trwy atal cynhyrchu protein sy'n angenrheidiol ar gyfer tyfiant y bacteriwm sy'n achosi - acnesau propionibacterium. Heb unrhyw brotein i fwydo arno, mae'r bacteriwm yn marw'n araf a thrwy hynny wella bacteriwm.

Fel gwrthfiotigau geneuol eraill, gall fod o gymorth mawr i glirio acne cefn a chorff. Mae ei effeithiau fel arfer yn cael hwb trwy ddefnyddio triniaethau amserol fel Retin-A neu perocsid bensylyl.

 

Triniaeth acne doxycycline: dos

Y dos ar gyfer triniaeth yw 50mg i 100mg ddwywaith y dydd. Fe'i rhagnodir yn aml ar gyfer therapi tymor byr. Rhaid i ferched gael prawf beichiogrwydd cyn dechrau triniaeth, oherwydd gall y cyffur niweidio babi yn y groth. Cynghorir menywod sy'n rhywiol weithredol hefyd i ddefnyddio math dibynadwy o reolaeth geni yn ystod y driniaeth oherwydd yr un rheswm. Nid yw plant o dan 8 oed i fod i ddefnyddio'r cyffur. Wrth gael y driniaeth hon, mae'n syniad da osgoi cynhyrchion llaeth oherwydd gallant ei gwneud hi'n anodd i'r corff amsugno'r cynhwysion actif.

Dylai'r claf barhau i ddefnyddio'r feddyginiaeth hon cyhyd â bod y meddyg yn cyfarwyddo. Yn dibynnu ar natur y broblem acne, gall meddyg argymell dosau uchel am gyfnod byr neu regimen dos isel am gyfnod hirach o amser.

 

Triniaeth acne doxycycline: effeithiolrwydd

Pan fyddwch chi'n prynu Doxycycline ar-lein profwyd ei fod yn ddatrysiad effeithiol ar gyfer trin pimples. Mae astudiaethau wedi dangos bod y gwrthfiotig llafar hwn mewn gwirionedd yn gwella toriadau llidus. Ond efallai na fydd yn clirio pennau gwyn, pennau duon neu ffurfiau comedonal. Gall parhau i ddefnyddio'r cyffur am gyfnod hir wneud y corff yn imiwn iddo, gan leihau ei effeithiolrwydd. Mae ychwanegu doxycycline â pherocsid bensylyl yn helpu i leihau ymwrthedd cyffuriau o'r fath.

Mae'r driniaeth hon yn gysylltiedig â nifer o sgîl-effeithiau ysgafn, gan gynnwys: tafod tywyll neu chwyddedig, chwydu, dolur rhydd a chyfog. Fel gyda gwrthfiotigau eraill, gall y feddyginiaeth hon gynyddu sensitifrwydd haul neu olau, gan arwain at risg uwch o losg haul.

Gall y cyffur hefyd achosi sgîl-effeithiau difrifol fel: twymyn, problemau gwaed, gwaedu anarferol, blinder difrifol, anghysur yn yr abdomen oherwydd niwed i'r afu, anhawster anadlu, chwyddo gwefusau neu wyneb, dryswch, doluriau organau cenhedlu a chosi, newidiadau yn y golwg, a cur pen. Os sylwir ar unrhyw un neu nifer o'r sgîl-effeithiau hyn, dylid dod â'r driniaeth i ben ar unwaith.

 

Beth yw sgîl-effeithiau Doxycycline?

Mae'r feddyginiaeth hon fel rheol yn cael ei goddef yn dda. Y sgil-effeithiau mwyaf cyffredin yw dolur rhydd neu garthion rhydd, poen yn yr abdomen, cyfog a chwydu. Gall cyffuriau tetracyclines, fel yr un hwn, achosi lliw dannedd os cânt eu cymryd mewn plant o dan wyth oed. Heblaw, gall llosg haul gorliwiedig ddigwydd gyda meddygaeth Doxycycline; O ganlyniad, dylid lleihau golau haul cyn y driniaeth.

Gall cynhyrfu stumog, cyfog, dolur rhydd, neu chwydu gwympo. Os bydd unrhyw un o'r effeithiau hyn yn gwaethygu neu'n parhau, dylech ddweud wrth eich meddyg. Cofiwch fod eich meddyg wedi rhagnodi'r cynnyrch meddygol hwn oherwydd ei fod ef neu hi wedi barnu bod y fantais i chi yn fwy na'r risg o sgil-effeithiau.

Nid oes gan lawer o bobl sy'n defnyddio'r feddyginiaeth hon sgîl-effeithiau difrifol. Dywedwch wrth eich meddyg ar unwaith a oes unrhyw un o'r sgîl-effeithiau annhebygol ond difrifol hyn yn digwydd: llosg haul (sensitifrwydd haul), llyncu poenus / anodd.

 

A allaf brynu Doxycycline ar-lein?

Yn union fel y gallwch ddod o hyd i bopeth ym myd masnach ar-lein neu all-lein, nid yw meddyginiaethau'n eithriad chwaith. Mae'n amlwg nad ydych chi'n prynu car ail-law gan rywun sydd ag enw drwg, yn union fel eich bod chi'n osgoi prynu ffôn clyfar drud o siop ar-lein nad yw'n rhoi gwarant.

Mae'r un rheol yn berthnasol i fferyllfeydd ar-lein hefyd. Cyn belled â'ch bod chi'n prynu o ffynhonnell ddibynadwy a dibynadwy, nid oes unrhyw resymau i deimlo'n bryderus.

Bydd archebu dros y Rhyngrwyd hefyd yn sicrhau costau is, gan nad oes gan fferyllfeydd gwe warysau na chanolfannau corfforol i dalu rhent amdanynt, tra bod nifer y gweithwyr lawer yn llai.

Nid oes unrhyw filiau, ond dim ond gwesteiwr a pharth. Mae'r rhan fwyaf o'r arbedion hyn yn cael eu trosglwyddo i ddarpar gwsmeriaid, felly mae hwn yn sicr yn gyfle gwych.

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

100 Miligram, 200 Miligram

Pils

30 Pils, 60 Pils, 90 Pills, 120 Pills, 180 Pills

adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Byddwch y cyntaf i adolygu “Buy Doxycycline”

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0