Amlygu

 • newydd Gyrraedd
 • Sel
 • Eitemau poeth

Prynu Accutane

99.00 - 531.00

Glir
Glir
N / A
Brandiau :: Roaccutane

Disgrifiad

Prynu Accutane ac adennill eich hyder! Os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi rhoi cynnig ar bopeth i gael gwared â'ch acne heb gael y canlyniadau a ddymunir, yna peidiwch â digalonni oherwydd cawsom eich gorchuddio. Fferyllfa RXS yw'r fferyllfa fwyaf blaenllaw yn y DU a'r UD sy'n cynnig Accutane ar werth.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i reoli a derbyn eich meddyginiaeth acne yn union fel rydych chi eisiau. P'un a oes gennych bresgripsiwn eisoes neu a ydych chi eisiau gwneud hynny prynu Accutane heb bresgripsiwn - rydyn ni yma i helpu!

Fodd bynnag, o'ch blaen prynu Accutane, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod sut mae'n gweithio, beth yw sgîl-effeithiau a risgiau Accutane a sut y gallwch chi amddiffyn eich hun. Rydym yn ymdrin â hyn i gyd a llawer mwy yn yr erthygl isod.

Mae un peth yn sicr; os ydych prynu Accutane ar-lein a dechrau ei ddefnyddio, fe welwch ganlyniadau bron yn syth!

Beth yw Accutane?

Mae'r feddyginiaeth hon yn retinoid pwerus ac fe'i defnyddir ar gyfer trin parhaus a difrifol acne nid yw hynny wedi clirio gan ddefnyddio meddyginiaethau croen neu geg eraill. Mae retinoidau yn ddosbarth o gemegau sy'n deillio o Fitamin A, a'r mwyaf adnabyddus yw'r cyffur acne a elwir yn gyffredin Accutane. Ei enw iawn yw isotretinoin a ffurfiau generig, o'r enw Amnesteem a Claravis, ar gael hefyd, ond yn yr erthygl hon cyfeirir ato fel Accutane. Defnyddiwyd y feddyginiaeth hon i drin acne cymedrol a difrifol yn llwyddiannus ac atal creithio acne am dros ddau ddegawd.

 

Sut mae Accutane yn gweithio?

Mae accutane ar gyfer acne yn gweithio trwy leihau cynhyrchiant olew ac yn newid nodweddion y croen, a thrwy hynny rwystro caledu anarferol y croen. Er y gall fod yn effeithiol iawn, mae hefyd yn beryglus iawn ac nid dyma'r driniaeth orau i bawb. Mae'n gyffur presgripsiwn a dim ond meddyg sy'n gallu ei ragnodi. Yn Fferyllfa RXS, fodd bynnag chi prynu Accutane heb bresgripsiwn. Rydym yn gwneud cyngor mawr i fynd trwy'r erthygl hon yn ofalus i sicrhau y byddwch chi'n defnyddio'r driniaeth acne hon mewn modd diogel.

Mae'r feddyginiaeth hon yn gallu brwydro yn erbyn acne trwy gau'r holl chwarennau olew yn eich corff. Mae acne yn cael ei achosi gan fod pores yn rhwystredig â secretiadau olewog ac mae bacteria'n bwydo ar y secretiadau hyn o dan eich croen. Mae eich corff yn cydnabod bod presenoldeb bacteria yn trin pores rhwystredig fel haint. Yn y bôn, llid ar y croen yw'r mân heintiau hyn sy'n gwneud i bimplau a zits ymddangos yn goch ac yn chwyddedig. Trwy atal eich croen rhag secretu olew, mae Accutane yn achosi i acne fynd i ffwrdd yn barhaol i'r rhan fwyaf o bobl. Mae'n driniaeth effeithiol iawn ar gyfer pimples, ond nid yw heb sgîl-effeithiau.

 

Pryd mae Accutane wedi'i ragnodi?

Rhagnodir accutane pan fydd gan glaf achos difrifol o acne, a elwir hefyd yn acne nodular neu acne systig, pan fethodd dulliau eraill o driniaeth. Mae'n feddyginiaeth nerthol iawn dyna pam y dylid ei gymryd yn ofalus iawn ac os bydd sgîl-effeithiau difrifol dylid atal y defnydd yn ganolradd.

 

Cleifion fel arfer prynu Accutane ar gyfer trin:

 • ffurfiau difrifol o acne sy'n gwrthsefyll triniaethau confensiynol;
 • ffoligwlitis;
 • rosacea;
 • torri keratinization;
 • hydradenitis purulent (mewn therapi cyfuniad).

 

Pa mor effeithiol yw Accutane?

Ar gyfer acne difrifol, 70 y cant o'r bobl sydd prynu Isotretinoin a'i gymryd yn ystod pum - chwe mis o driniaeth, profi rhyddhad tymor hir. Mae'r rhan fwyaf o ddermatolegwyr yn credu ei fod yn feddyginiaeth acne hynod, mae acne rhai pobl yn clirio'n gyflym tra mewn eraill mae'n llai effeithiol, felly gall sawl cwrs gael eu cymryd er mwyn sicrhau'r canlyniadau tebyg.

 

Beth yw sgîl-effeithiau Accutane?

Mae gan bob meddyginiaeth sgîl-effeithiau. Gall sgîl-effeithiau fod yn amlwg iawn, neu efallai na fyddant yn digwydd o gwbl. Mae'r cyfan yn dibynnu ar gorff y claf, y cyffur y mae'n ei ddefnyddio a dos y cyffur hwn.

Mae'r defnydd o'r feddyginiaeth hon yn cael ei fonitro'n agos oherwydd ei sgîl-effeithiau niferus, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â menywod beichiog neu fenywod a allai feichiogi wrth ei defnyddio neu'n fuan wedi hynny. Mae'r risg o ddiffygion geni i ferched beichiog sy'n cymryd y feddyginiaeth hon yn uchel iawn, hyd yn oed os mai dim ond am gyfnod byr y maent yn ei gymryd. Mae unrhyw ffetws sy'n agored i'r feddyginiaeth hon yn debygol o ddioddef camffurfiadau fel arafwch meddwl, diffygion y galon, annormaleddau'r wyneb a'r glust, a bod yn fwy tebygol o fod yn farw-anedig, neu'n cael ei eni'n gynamserol. Gall sgîl-effeithiau llai difrifol eraill gynnwys colli gwallt, croen sych, gwefusau wedi'u capio, yn ogystal â llygaid sych. Fodd bynnag, gall y feddyginiaeth hon niweidio organau mawr, ac mae tystiolaeth bod gan ddefnyddwyr duedd gynyddol i fynd yn isel eu hysbryd, bod â meddyliau am frifo eu hunain, a hyd yn oed gyflawni hunanladdiad.

Er bod rhestr hir o sgîl-effeithiau a risgiau Accutane, y feddyginiaeth hon yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol ar gyfer trin acne cymedrol i ddifrifol. Gellir ei ragnodi ar ffurf bilsen neu gellir ei roi yn uniongyrchol ar y croen, a bydd dermatolegydd fel arfer yn ei ragnodi am 15-20 wythnos (tua 4-5 mis), a fydd, mewn llawer o achosion, yn clirio acne am byth. Os yw rhai acne yn gorwedd, efallai y bydd angen rownd arall, er y gall eich dermatolegydd ragnodi triniaeth fwy ysgafn arall. Cyn y gall menywod gymryd y feddyginiaeth hon, yn gyntaf rhaid iddynt gynhyrchu prawf beichiogrwydd negyddol a chymryd prawf beichiogrwydd bob mis y maent yn defnyddio'r pils hyn. Rhaid i ferched sy'n rhywiol weithredol wrth gymryd Accutane hefyd ddefnyddio dau fath o atal cenhedlu ar yr un pryd bob tro y maent yn cael cyfathrach rywiol. Rhaid cymryd gofal hefyd i beidio â beichiogi am gyfnod ar ôl defnyddio'r feddyginiaeth hon oherwydd bydd y ffetws yn dal i fod yn agored i niwed i'r holl sgîl-effeithiau, fel petaech yn dal i'w gymryd.

 

Beth yw'r rhagofalon ynghylch Accutane?

Y penderfyniad i prynu Accutane yn un y mae'n rhaid ei gymryd o ddifrif. Mae'n feddyginiaeth gref iawn ac nid yw at ddant pawb. Er nad yw cael problem acne yn hwyl, efallai y byddai'n well colli'ch gwallt a chael gwelyau trwyn trwy'r amser. Gellir trin llawer o fathau o bimplau gyda dulliau llawer ysgafnach na defnyddio'r pils acne hyn. Oherwydd y sgîl-effeithiau niferus, dylid ei ddefnyddio fel dewis olaf. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymateb yn dda iawn i driniaethau llai niweidiol fel Golau Glas a thriniaethau laser, yn ogystal â meddyginiaethau acne llai gwenwynig eraill. Er y gall y feddyginiaeth hon fod yn effeithiol iawn, mae'r risgiau'n fawr, yn enwedig i ferched beichiog. Rydym yn awgrymu eich bod yn darllen adolygiadau Accutane ac yn gweld drosoch eich hun a allai'r feddyginiaeth hon fod yn opsiwn da i chi.

 

cyn i chi prynu Accutane ar-lein, rhowch wybod i'ch meddyg neu fferyllydd am unrhyw gyflyrau meddygol a allai fod gennych, yn enwedig os:

 • rydych chi'n feichiog, yn bwriadu beichiogi, neu'n bwydo ar y fron; a
 • mae gennych unrhyw alergeddau eraill i feddyginiaethau, bwydydd neu sylweddau eraill.

 

Wrth gymryd y feddyginiaeth hon, mae'n bwysig eich bod:

 • peidiwch â gyrru na chyflawni unrhyw dasgau peryglus nes eich bod yn ymwybodol o'ch ymatebion i'r cyffur;
 • peidiwch â rhoi gwaed wrth gymryd y cyffur, neu am o leiaf 1 mis ar ôl cymryd y cyffur;
 • peidiwch ag yfed alcohol;
 • defnyddio balm gwefus neu leithydd i atal cracio'ch gwefusau oherwydd gallant fynd yn sych yn ystod y driniaeth;
 • peidiwch â chael unrhyw weithdrefnau cosmetig ar eich croen gan gynnwys cwyro, dermabrasion neu driniaeth laser wrth gymryd y cyffur, neu am o leiaf 6 mis ar ôl cwblhau cwrs (mae cynnydd posibl mewn creithio);
 • osgoi dod i gysylltiad â'r haul, lampau haul neu offer lliw haul. Os ydych am fod y tu allan yn yr haul am gyfnod hir, rhaid i chi ddefnyddio cymhwysiad eli haul da neu wisgo dillad amddiffynnol;
 • cynghori'ch meddyg neu'ch ymarferydd iechyd am unrhyw weithgaredd corfforol gormodol, fel chwaraeon, yn ystod y driniaeth;
 • yn weithgar yn rhywiol ac o oedran dwyn plant, eich bod yn cymryd dau fath effeithiol o reoli genedigaeth, fel y bilsen atal cenhedlu a chondom, o leiaf 1 mis cyn, yn ystod ac 1 mis ar ôl cwrs triniaeth; a
 • osgoi pils rheoli genedigaeth progestin nad ydynt yn cynnwys estrogen oherwydd efallai na fyddant yn hollol effeithiol yn ystod y driniaeth.

Os ydych chi'n ddiabetig, fe'ch cynghorir y gallai'r driniaeth hon effeithio ar eich lefelau siwgr yn y gwaed. Sicrhewch fod eich lefelau siwgr yn y gwaed yn cael eu monitro'n agos. Efallai y bydd eich meddyg yn addasu'r dos yn unol â hynny.

 

Pryd na ddylwn i gymryd Accutane?

Os oes gennych alergedd i unrhyw gynhwysion sydd wedi'u cynnwys yn Accutane, peidiwch â chymryd Tetracycline ac ymgynghori â'ch meddyg cyn gynted â phosibl. Efallai y bydd eich acne yn gwaethygu yn ystod camau cychwynnol y driniaeth, ond nid yw'n golygu nad yw'r feddyginiaeth yn gweithio ac nad yw'n rhoi'r gorau i gymryd Accutane. Os oes gennych unrhyw bryderon, ymgynghorwch â'ch meddyg ar unwaith.

 

A allaf brynu Accutane ar-lein?

Mae'n swnio'n eithaf amlwg ac eto efallai bod rhai pobl yn meddwl ei bod hi'n wirion dweud hyn ond yr ateb ar gyfer pimples yn syml yw cael triniaeth briodol. Er bod cynhyrchion triniaeth yn gweithio, fe'ch cynghorir i ymgynghori â meddyg o'ch blaen prynu Accutane ar-lein. Mae fferyllfeydd ar-lein fel ein un ni lle gallwch chi prynu Accutane heb bresgripsiwn i'r rhai sydd â chywilydd ymweld â meddyg yn bersonol. Ar ben hynny gallwch arbed eich amser yn sylweddol pan fyddwch chi prynu Accutane ar-lein o'n fferyllfa ar-lein.

Er y gallai archebu Accutane ar-lein ymddangos yn hawdd mae'n bwysig cadw'n wybodus; a threulio peth amser yn sgowtio o'ch blaen prynu Accutane ar-lein. Defnyddiwch ein gwybodaeth yn ddoeth a byddwch yn mwynhau budd hunan-barch uwch a ddaw gyda chroen cliriach.

 

A allaf brynu Accutane heb bresgripsiwn?

Dim ond gyda phresgripsiwn dilys y mae'r feddyginiaeth acne hon ar gael. Felly, ni allwch prynu Isotretinoin dros y cownter. Yn Fferyllfa RXS, fodd bynnag, credwn yn gryf y dylai pawb gael mynediad cyflym a dibynadwy at feddyginiaethau fforddiadwy o ansawdd uchel ac yn anad dim meddyginiaethau a gymeradwywyd gan FDA er mwyn bod yn rhydd o acne. Am y rheswm hwnnw, gallwch chi prynu Isotretinoin heb bresgripsiwn yn ein fferyllfa a ddyfarnwyd.

Pan fyddwch yn prynu Accutane heb bresgripsiwn gennym ni byddwch yn profi gwasanaeth sydd wedi'i wahanu'n wirioneddol o'r gystadleuaeth. Rydyn ni wedi ennill parch a theyrngarwch ein cwsmeriaid a dyna'r rheswm pam maen nhw'n dal i ddod yn ôl prynu Isotretinoin oddi wrthym ni. Fe feiddiwn i chi roi cynnig ar ein gwasanaethau hefyd!

 

I fyny i chi ...

Gall byw gydag acne beri gofid i lawer, ond nid ydych chi sut i fynd trwy hynny bellach! Eisoes 13 miliwn o bobl prynu Accutane ers i'r pils acne hyn ddod ar y farchnad 1982. Nawr eich bod chi'n gwybod y gall y bilsen 'wyrth' hon glirio unrhyw fath o acne bron yn syth, beth sy'n eich dal yn ôl rhag prynu Accutane?

Fferyllfa RXS wedi bod yn ddarparwr gofal iechyd dibynadwy ers bron i 20 mlynedd. Mae ein holl wasanaethau ar-lein yn cael eu perfformio gan fferyllwyr sydd wedi'u cofrestru yn y DU a'r UD. P'un a ydych am brynu Tetracycline, Doxycycline, Minocycline, Erythromycin or prynu Accutane ar gyfer acne - mae gennym yr union beth rydych chi'n edrych amdano!

Gwybodaeth ychwanegol

Miligramau

5 Miligram, 10 Miligram, 20 Miligram, 30 Miligram, 40 Miligram

Pils

30 Pils, 60 Pils, 90 Pills, 120 Pills, 180 Pills

Adolygiadau (6)

4.83 cyfartaledd yn seiliedig ar 6 sgôr.
 1. Chantal

  Dyma fy ail gwrs ar Accutane a'r tro cyntaf i mi fod yn ddigon gwirion i ddechrau hunan-drin fy hun. Nawr es i at ddermatolegydd a dywedodd wrthyf fy mod yn cymryd dos dyddiol is nag y dylwn fod, wedi fy nghychwyn ar Accutane eto, ac addawodd glirio fy wyneb yn llwyr. Ac mae'n edrych fel ei fod yn mynd i gadw ei addewid - ar ôl y toriadau cychwynnol, fe ddechreuodd wella ac ar hyn o bryd mae gen i groen PERFECTLY clir a dim ond gobeithio mai dyma ddiwedd yr acne i mi!

 2. Carlos

  Rwy’n 19 oed ac rwyf wedi cael croen ofnadwy ers cryn amser ac fe wnaeth fygwth amser mawr i mi - mae gen i lai o ffrindiau nawr nag ychydig flynyddoedd yn ôl, rydw i’n aros gartref yn lle mynd allan a phob tro mae merch yn dod i siarad â hi fi, rwy'n teimlo mai'r cyfan y mae hi'n ei weld yw fy pimples. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bob cynnyrch y gallwn i gael fy nwylo arno ac o'r diwedd penderfynais wneud y peth iawn ac es i weld dermatolegydd a hi oedd yr un a roddodd fi ar Accutane. Ac yn awr mae fy nghroen yn llawer gwell, ond ni ddigwyddodd hynny dros nos - am y ddau fis cyntaf cefais fwy o bimplau nag o'r blaen, ond rhybuddiodd fy meddyg fi am hynny a dweud wrthyf am ddal i gymryd y pils ac rwy'n hapus fy mod wedi gwrando iddi. Rhywle yng nghanol y trydydd mis, dechreuais glirio ac roedd fy nghroen yn dal i wella.

 3. Thomas

  Hoffwn argymell y pils Accutane 2x20mg bob dydd. Roedd angen i mi hydradu fy wyneb ddwywaith y dydd. Pan ddechreuais fe wnes i wella fy hun oherwydd Accutane. Dechreuais gyda 20 mg yn yr wythnos gyntaf, a gorffen gyda 40mg y dydd yn y diwedd, ond roedd yn werth chweil.

 4. Clair

  Ar ôl rhoi cynnig ar yr holl gynhyrchion OTC a meddyginiaethau geneuol rydw i ar Accutane ers 6 mis bellach. Rwyf wedi cael fy nharo gan oedolion acne zystische nodulare a oedd bob amser yn gwaethygu ac yn waeth yn raddol. Rwyf wedi dioddef sgil effeithiau sychder, ond mae'r gosb wedi bod yn werth chweil. Mae fy nghroen yn glir ac yn llyfn a doedd dim rhaid i mi orffen iachâd o 6 mis hyd yn oed i weld y canlyniadau. Mae'r cyffur hwn wedi bod yn feddyginiaeth wyrthiol i mi mewn gwirionedd.

 5. Joshua

  7 mlynedd rydw i wedi ymladd ag acne trwm, weithiau hefyd pimples cystig dwfn ar yr wyneb ac ar y cefn, mae fy dermatolegydd wedi fy mherswadio, o'r diwedd, rhoddais gynnig ar Accutane. Cyn hynny roeddwn i ar 10 cyffur gwahanol a doedd dim byd yn help. Rhaid imi gyfaddef y bydd eich pimples yn gwaethygu cyn gweld gwelliant, ond rydw i ar fy mis olaf nawr, ac rydw i o'r diwedd 100% yn glir o acne! Er bod y feddyginiaeth yn dal i fod yn sych iawn, yn anad dim ar y gwefusau a'r llygaid. Mae'n angenrheidiol balmio'ch gwefusau a'ch wyneb yn gyson, ond yn y diwedd byddwch chi'n hapus iawn gyda'r canlyniadau.

 6. Gina

  Rwy'n dechrau ar Accutane yn unig, felly nid wyf yn gwybod o hyd a fydd yn gweithio i mi ai peidio, ond bu fy mrawd arno am yn agos at bum mis ac rwy'n cenfigennu wrtho - mae ei groen yn gliriach nag y bu erioed . Dylwn i fod wedi cychwyn yn llawer cynt, ond rwyf wedi defnyddio cymaint o bils a hufenau eraill nes fy mod yn argyhoeddedig na fyddai unrhyw beth byth yn gweithio. Beth bynnag, mae fy mrawd wedi prynu mwy na digon o Accutane generig ac ar ôl i mi siarad â fy doc, rhoddodd rai i mi a dechreuais eu cymryd. Gobeithio eu bod nhw'n gweithio i mi hefyd!

Ychwanegu adolygiad

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Dewiswch y meysydd i'w dangos. Bydd eraill yn gudd. Llusgwch a gollwng i aildrefnu'r archeb.
 • delwedd
 • SKU
 • Rating
 • Pris
 • stoc
 • argaeledd
 • Ychwanegu at eich basged
 • Disgrifiad
 • Cynnwys
 • pwysau
 • Dimensiynau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Priodoleddau
 • Priodoleddau personol
 • caeau Custom
cymharu
Rhestr dymuniadau 0